A többcélú Zrínyi Ilona Általános iskola és óvoda felújítása, új konyha építése és az épületek berendezési eszközökkel történő felszerelése Apagy Községben – ÉAOP – 4.1.1./2F-2f-2009-0004

A többcélú Zrínyi Ilona Általános iskola és óvoda felújítása, új konyha építése és az épületek berendezési eszközökkel történő felszerelése Apagy Községben – ÉAOP – 4.1.1./2F-2f-2009-0004

A többcélú Zrínyi Ilona Általános iskola és óvoda felújítása, új konyha építése és az épületek berendezési eszközökkel történő felszerelése Apagy Községben – ÉAOP – 4.1.1./2F-2f-2009-0004

Nincs hozzászólás a(z) A többcélú Zrínyi Ilona Általános iskola és óvoda felújítása, új konyha építése és az épületek berendezési eszközökkel történő felszerelése Apagy Községben – ÉAOP – 4.1.1./2F-2f-2009-0004 bejegyzéshez
 1. A projekt hátterének és indokoltságának bemutatása

1.1 A projektgazda bemutatása

1.1.1. Projekt címe: A többcélú Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda felújítása, új konyha építése és az épületek berendezési eszközökkel történő felszerelése Apagy Községben

1.1.2 A megvalósulás helyszínei:

 • Az általános iskola felújítása: 4553 Apagy, Béke utca 2. sz., 384 hrsz.;
 • Az óvoda felújítása, iskolai, óvodai- és szociális étkeztetésre kialakítandó 450 adagos főzőkonyha és ebédlő: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 155 sz., 368 hrsz.

1.1.3 A projektgazda adatai:

Név: Apagy Község Önkormányzata;

Cím: 4553 Apagy, Kossuth u. 145.

Tel.: 42/548-014

Fax.: 42/548-014

E-mail: polg.hiv@apagyph.t-online.hu

Polgármester: Kiss István

Jegyző: Csépányiné Tóth Terézia

 

1.2. Az apagyi többcélú „Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda” nevelési-oktatási alaptevékenységének bemutatása

Az Apagy községben található többcélú „Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda” alaptevékenységei az alábbiak:

 • Napközi otthonos óvodai ellátás, iskolai életmódra felkészítés;
 • Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. (Tanköteles korúak általános iskolai oktatása, nevelése.);
 • Integrált oktatás és nevelés;
 • Napközi otthoni és tanulószobai ellátás;
 • Egyéb feladatok: óvodai és iskolai intézményi étkeztetés, iskolai sport, tanórán kívüli oktatás, szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások, könyvtári tevékenység, munkahelyi vendéglátás, iskola-egészségügyi ellátás.

 

Az elmúlt 3 évben (illetve alapítás óta) bekövetkezett változások (összevonások, férőhely-módosítás) az alábbiak szerint alakultak:

 

Az alapítás óta jelentősebb összevonásra 1999-ben került sor, amikor is az óvoda tagintézménye lett az iskolának, s ettől kezdve közös igazgatású közoktatási intézményként működik. Az általános iskolában és az óvodában a gyermeklétszám csökkenésével arányosan a korábbi években csökkentek az osztálylétszámok, ezzel együtt a pedagógus létszám 9 fővel csökkent. A jelenlegi pedagógus létszám 13 fő, összetétele:11 fő nő, 2 fő férfi.

Azokat a pedagógusokat akik még nem vettek részt kompetencia képzésen beiskolázásra kerülnének ilyen képzésekre, amelyek a kooperatív tanulási technikák, a tanórai differenciálás, a projekt pedagógia módszereit mélyítik el. Ezek legalább 30 órás és akkreditált képzéseket jelentenek. Tervbe van véve egy pedagógus az SNI-s tanulók együtt nevelésével foglalkozó továbbképzésre történő jelentkezése.

 

A gyermeklétszám összesen a többcélú intézmény vonatkozásában összesen: 249 fő. Jelenleg az alapító okiratban és teljes férőhelyszám 265 férőhely. Jelenleg a kihasználtság a teljes intézmény vonatkozásában 94,34%.

 

A kompetenciamérések eredményei és a fejlesztési kapacitások az alábbiak szerint alakultak ez elmúlt években:

 

A 2005-ös és a 2006-os országos kompetencia mérések eredményei azt mutatják, hogy a Általános iskola tanulói az országos átlagot elérve teljesítettek, a leghátrányosabb besorolást kapott Baktalórántházai kistérségen belül pedig átlag feletti eredményt értek el. Apagy község Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója Társulási formában működteti a mikro pedagógiai szakszolgálatot, amelynek a kistérség települései közül a tagjai: Nyírtét, Ófehértó, Besenyőd, Levelek, Magy, Nyíribrony, Apagy települések, a székhelye Nyírtét település, a közösen fenntartott pedagógia szakszolgálat főbb tevékenységei a társult települések vonatkozásában: gyógytorna, logopédia, fejlesztő pedagógus, gyermek pszichológus. Kistérségi szinten elkészítésre került a közös intézmény fenntartási társulásokra vonatkozó koncepció. A lehetséges társulás Apagy község oktatási intézménye részére a szomszédos Nyírtét településsel válhat elérhetővé, mivel a nevezett településen a gyermeklétszám hosszútávon a törvény előírásoknak nem felel meg. Azonban a társulás létrehozásához szükséges a nyírtéti önkormányzat hozzájárulása. Az iskolai étkeztetés kapcsán az intézmény térségi feladatot is ellát, mivel a nyíregyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai ennek az intézménynek veszik igénybe a konyhai szolgáltatásait.

 

 

 1. A működési terület oktatási helyzete, a rendelkezésre álló intézményi kapacitás:

 

Jelenleg az intézményben 8 tanterem, 2 szaktanterem, tornaterem és 3 óvodai csoportszoba áll rendelkezésre. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportbontásra, valamint napközis ellátás biztosítására is. A tornaterem az egyedüli lehetőség a településen a sportolási és közösségi rendezvények lebonyolítására. Az épületek 1962-ben épültek, infrastrukturális állapotuk rossz, a szerkezetek és a berendezési eszközök elavultak, a működtetésük gazdaságtalan, elsősorban a nem megfelelő villanyhálózat és lámpatestek, valamint a korszerűtlen fűtési rendszer működtetése miatt. Az óvodában a nyílászáró szerkezetek nem felelnek meg a hőtechnikai előírásoknak, így a nyílászárókon és a szerkezeti elemeken a hőveszteség nagyon magas. Az akadálymentesítés sem megoldott az óvoda illetve az iskola épületében.

Az intézmény étkeztetését biztosító konyha-étkező állapota nem megfelelő. A szerkezeti elemek – alap falszerkezet, padlózat – megsüllyedt, megrepedezett. Az épület elbontása vált szükségessé, mivel sem a statikai előírásoknak, sem az ÁNTSZ előírásainak nem felel meg. Az épület funkciós kapcsolatai, az előírásoknak megfelelő helyiségek nem kerültek kialakításra, az épületben található berendezések, konyhai eszközök elavultak, működtetésük balesetveszélyes. A tervező által kiadott szakvélemény és az ÁNTSZ által tartott helyszíni ellenőrzés a további működtetést nem teszi lehetővé. Jelenleg az épület bezárását azért nem rendelte el az ÁNTSZ, mivel az átépítésre az önkormányzat pályázatot nyújt be.

A meglévő létszám szinte 100%-os kihasználtságot eredményez az oktatási feladatok területén. A jelenlegi pedagógus létszám 18 fő (13 fő iskolai és 5 fő óvodapedagógus), összetétele: 16 fő nő, 2 fő férfi.

 


 1. A projekt céljai, illeszkedése

 

2.1. A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei. A projekt kapcsolódása az oktatáspolitika irányvonalaihoz

 

Apagy Községben elengedhetetlenné vált a hatályos törvényi és minőségi szabályoknak megfelelő 8 iskolai tanterem és 2 szaktanterem, tornaterem és 3 óvodai csoportszobával rendelkező általános iskola és óvoda épület rekonstrukciója, iskolai-óvodai étkezést biztosító konyha átépítése. Az óvoda és az általános iskolaépület és a hozzájuk kapcsolódó egyéb kiegészítő helyiségek és udvarok teljes felújítása, komplex akadálymentesítése és a berendezések cseréje elengedhetetlenné vált. A többcélú intézményhez tartozik a teljesen elavult bezárásra ítélt konyha, amely jelenleg 350 adagos a közétkeztetést is szolgálja.

Gazdaságtalan az épületek működtetése, a villamos és gépészeti rendszerek elavultak minden épületben. Jelentős energia megtakarítást lehetne elérni, a nem megfelelő minőségű, elavult, nyílászárók, a fűtési rendszer, a villamos rendszer, a vizes blokkok és a hőszigetelés megépítésével, valamint cseréjével.

A beruházás lehetővé tenné, hogy a mozgáskorlátozott személyek (sajátos nevelő oktatásban részesülő gyermekek) is szükségleteiknek megfelelően, az óvoda és az általános iskola épületében és az épületek bejáratánál akadálymentesen tudjanak közlekedni. A tervezett munkák elvégzése után az intézmény még hosszú távon és a XXI. század oktatási követelményeinek megfelelően színvonalasan üzemeltethető lenne.

A projekt közvetlen célja, hogy Apagy községben és a régióban élők alapfokú oktatási színvonalának és életminőségének javítása érdekében, megvalósításra kerüljön a településen lévő, leromlott állapotú összesen 265 férőhelyes régi épületekben kialakított 516,66 m2 bruttó alapterületű óvoda a 2144,30 m2 bruttó alapterületű Általános iskola felújítása és egy 682 m2 bruttó alapterületű új konyha épület megépítése, a meglévő berendezési tárgyak és bútorok cseréje a konyha épületébe új konyhai eszközök beszerzése.

A projekt közvetett célja, hogy Apagy községben és a Baktalórántházi kistérségben is jelentősen javuljon a humán infrastruktúra minősége, az egészségtudatos nevelés, megelőzés, az alapfokú oktatás, ellátás és étkeztetés színvonala.

 

2.2. A projekt reagálása a közoktatási intézmények szintjén megjelenő problémákra, a vázolt szükségletekre

 

Az Általános iskola és az óvoda épülete, valamit az óvoda épületében található konyha az elmúlt évtizedekben jelentősen elhasználódott, leromlott. Nem felel meg a XXI. század elvárásainak. Nincs elegendő fény a tantermekben, rendkívül rossz hatékonyságú a fűtésrendszerük, nem mobilizálható a tantermek bútorzata, teljes mértékben hiányzik az akadálymentesítés, így a fogyatékkal élő tanulók, szülők be sem tudnak jutni az épületbe. Az intézményben mindösszesen egy helyiségben van számítógép, illetve internet csatlakozás. Amennyiben a projekt, az épületek infrastruktúrájának fejlesztése és a berendezési tárgyak cseréje megvalósulna, úgy lényegesen javulnának a tanulók és az itt dolgozók életkörülményei.

 


 1. A projekt tartalma, megvalósíthatósága

 

3.1. A projekt helyszínének bemutatása

 

Apagy község területe 2869 ha. A község közlekedési infrastruktúrája: Apagy Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középső részén található, közel egyenlő távolságra, 15 km-re a megyeszékhelytől Nyíregyházától és a kistérség központjától Baktalórántházától.

A megyeszékhely, a kistérségi központ és a környező települések irányába autóbuszjáratok illetve vonatjárat teszi lehetővé az elérhetőséget. A településen az utak 95%-a aszfalt, 5%-a földút (útalap), amelyek állapota megfelelőnek minősíthető.

A telekommunikációs infrastruktúra helyzete az utóbbi időben számottevően javult, mivel szinte minden lakásban van vezetékes telefonállomás, és emellett rádiótelefon is rendelkezésére áll a lakosság nagy részének, valamint ADSL és mikrohullámos internetszolgáltatás is elérhető településen.

Az infrastrukturális ellátottság egyéb elemei, nevezetesen a villany-, a víz- és a gázhálózat 100 %-ban ki van építve a településen. A lakosság ezeket az infrastrukturális szolgáltatásokat igénybe veszi. A településen problémát jelent a szennyvízhálózat kiépítésének hiánya. Ezt a beruházást KEOP-os pályázat igénybevételével tervezi az önkormányzat megvalósítani.

Az önkormányzat tulajdonában van 30 ha nagyságú természetvédelmi terület, melyen 8 ha nagyságú vízfelülettel horgásztó található. Ennek a területnek a továbbfejlesztését tervezi az önkormányzat a hétvégi pihenés és a turizmus fejlesztése érdekében.

A településen a református templom műemlék jellegű épület és helytörténeti gyűjtemény található.

A településen található a nyíregyházi Mezőgazdasági Szakközépiskolának növény- és állattenyésztést oktató telepe, mely az oktatáson kívül idegenforgalmi lehetőségeket is magában hordoz.

A hétvégi szórakozáshoz és szálláshelyek eléréséhez a településen található disco étterem nyújt lehetőséget.

Az utóbbi 5 évben sokat javult a helyben foglalkoztatás lehetősége, mivel közel 15 több munkást foglalkoztató vállalkozás jött létre.

 

3.2. Tervezett infrastrukturális fejlesztés bemutatása alap- illetve kiegészítő tevékenységenként.

 1. Alaptevékenységek:
 • A meglévő óvodaépület akadálymentes felújítása, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, kerítés és tanösvény építése. Ennek várható összköltsége a tervezői költségbecslések és a látássérültek akadálymentesítésével foglalkozó GATO-Blanco Bt árajánlata alapján: Bruttó 33.284.817.- Ft
 • A meglévő általános iskolaépület akadálymentes felújítása, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, lift beépítése, udvar felújítása. Ennek várható összköltsége a tervezői költségbecslés és a látássérültek akadálymentesítésével foglalkozó GATO-Blanco Bt árajánlata alapján: Bruttó 83.374.561.- Ft
 1. Kiegészítő tevékenységek:
 • Berendezési eszközök: gyerekbútorok, irodabútor, konyhai eszközök, induktív hurkos erősítő, vezeték nélküli mikrofon, indicont ellenőrző készülék, vészjelző-kapcsoló, villanó fényjelző, vészkijárat-jelző elhelyezése az óvoda épületben. Ennek várható összköltsége, a melléklet árajánlatok alapján: Bruttó: 543.840.- Ft a bútorok beszerzési ára Bruttó 5.183.280.- Ft
 • Berendezési eszközök 1 személyes tanulóasztalok, tanulószékek, tanári asztal, számítógépasztalok, tanári számítógép asztal, szekrények induktív hurkos erősítő, vezeték nélküli mikrofon, indicont ellenőrző készülék, vészjelző-kapcsoló, villanó fényjelző, vészkijárat-jelző elhelyezése az általános iskola épületében. Ennek várható összköltsége: Bruttó: bútor 4.287.780.- Ft + 258.240.- Ft
 • Egy új 450 adagos konyha épület és 100 férőhelyes ebédlő épület megépítése a régi elbontásra kerülő épületek helyén. Ennek várható összköltsége a tervezői költségbecslés és a látássérültek akadálymentesítésével foglalkozó GATO-Blanco Bt árajánlata alapján: Bruttó 130.699.072.- Ft
 • Konyhai és éttermi eszközök elhelyezése az új konyha és ebédlő épületben. Ennek várható összköltsége: Bruttó: 741.752 Ft

 


3.3. Tervezett infrastrukturális tevékenységek bemutatása épületrészenként, feladat ellátási helyenként.

 

 1. Feladat ellátási hely: Az óvodaépületen tervezett infrastrukturális tevékenységek:

 

A teljes homlokzat felújítása hőszigetelő 6cm vtg. DRYVIT rendszerrel a meglévő kőporos vakolat meghagyásával, a hőszigetelő táblák dűbelezésével. Külső és belső nyílászárók cseréje. Akadálymentes főbejárat kialakításához a lépcső akadálymentesítése és rámpa kialakítása. A meglévő hidegburkolatra ragasztott nagy kopásállóságú csúszásmentes kerámia burkolat készítése ragasztott kivitelben. Az akadálymentesítés során kontrasztos színképzéssel és vezetősávokkal kialakítva terv szerint. Meglévő elektromos  rendszer felülvizsgálata, felújítása és korszerűsítése. Meglévő radiátorszelepek cseréje, keringtető szivattyú cseréje, fűtési vezetékek hőszigetelése a felújítás során. Akadálymentes vizesblokk kialakítása, komplex akadálymentesítés során. Belső falfelületek festése felújítás után.

A komplex akadálymentesítés megvalósítása az óvoda területén, az alábbi átalakítások igénybevételével történne:

Akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes útvonal jelölése, a bejárathoz vezető járda kialakítása, rámpa kialakítása, előlépcső kialakítása, a főbejárat akadálymentesítése, a szélfogó előtérben, szemmagasságban a helyiségek megnevezésével az épület egyszerűsített alaprajzát bemutató eligazító tábla kerül elhelyezésre, a beltéri ajtók cseréje, akadálymentes illemhely kialakítása, táblák, piktogramok, jelzések kihelyezése az épületben és azon kívül amelyeken a kontrasztos (pl. kék háttéren sárga v. fehér betű) szöveg alatt Braille-felirat is készül. A feliratozásnál alkalmazott betűméreteket az észlelési távolság függvényében választjuk meg. Az egyéb információs táblák nagyított betűs és pontírásos feliratozással készülnek. Az átalakítást követően a tervezett új helyiségekben a kapcsolók, kezelőpanelek (ajtónyitó nyomógomb, kapcsolók, vészjelzők stb.) járóvonaltól mért akadálymentes elérési magasságban, 85-110 cm közé kerülnek. Padló- és falburkolat, vezetősávok is kialakításra kerülnének, valamint induktív hurkos rendszer is kialakításra kerülne az épületben.

 1. Feladat ellátási hely: Az konyha és étkező épületen tervezett infrastrukturális tevékenységek:

 

A konyhai épület kivitelezésével 450 fő étkezéséről – iskolai, óvodai, szociális – tudnánk gondoskodni, a hatósági előírásoknak megfelelő funkciókat biztosító épülettel. A tervezett épület funkciójában teljes mértékben megfelel a szakhatósági előírásoknak, az épület engedélyezése megtörtént. Az épületet két ütemben kell átépíteni, mert más lehetőség nincs az étkezés biztosítására a településen. Ebben az épületben kapna helyet egy 100 férőhelyes étterem, ahol gyerekek kultúrált étkeztetésére és a mozgáskorlátozott személyek ellátására nyílna lehetőség.

A kialakítandó konyha épület és az étkező kialakítása egyaránt megfelel a komplex akadálymentesítés feltételeinek.

 1. Feladat ellátási hely: Az Általános iskola épületen tervezett infrastrukturális tevékenységek:

 

A teljes homlokzat felújítása hőszigetelő 6cm vtg. DRYVIT rendszerrel a meglévő kőporos vakolat meghagyásával, a hőszigetelő táblák dűbelezésével. Ablakok párkányainak cseréje. Akadálymentes főbejárat kialakításához megfelelő méretű szélfogó kialakítása. A meglévő márvány-mozaik burkolatra ragasztott nagy kopásállóságú csúszásmentes kerámia burkolat készítése ragasztott kivitelben. Az akadálymentesítés során kontrasztos színképzéssel és vezetősávokkal kialakítva terv szerint. Meglévő elektromos rendszer felülvizsgálata, felújítása és korszerűsítése. Meglévő fűtési-és vízhálózat felülvizsgálata, felújítása és korszerűsítése. Akadálymentes megközelítéshez rámpa kialakítása –udvar megközelítéséhez. Akadálymentes vizesblokkok kialakítása, komplex akadálymentesítés. Belső falfelületek festése felújítás után

A komplex akadálymentesítés megvalósítása az Általános iskola területén, az alábbi átalakítások igénybevételével történne:

 

Akadálymentes parkoló kialakítása, akadálymentes útvonal jelölése, rámpa kialakítása, előlépcső kialakítása, a főbejárat akadálymentesítése, szélfogó kialakítása, a beltéri ajtók akadálymentesítése, akadálymentes illemhelyek kialakítása mindkét szinten, táblák, piktogramok, jelzések elhelyezése, az épületben és azon kívül amelyeken a kontrasztos (pl. kék háttéren sárga v. fehér betű) szöveg alatt Braille-felirat is készül. A feliratozásnál alkalmazott betűméreteket az észlelési távolság függvényében választjuk meg. Az egyéb információs táblák nagyított betűs és pontírásos feliratozással készülnek. Az átalakítást követően a tervezett új helyiségekben a kapcsolók, kezelőpanelek (ajtónyitó nyomógomb, lift hívógomb, kapcsolók, vészjelzők stb.) járóvonaltól mért akadálymentes elérési magasságban, 85-110 cm közé kerülnek. Padló- és falburkolat, vezetősávok is kialakításra kerülnének, valamint induktív hurkos rendszer is kialakításra kerülne az épületben.

Az elavult kazánház elbontásra kerül, az új korszerű, energiatakarékos kazánok az emeleten kerülnek elhelyezésre. Az elektromos rendszer teljes felújítását tervezzük. Az épület komplex akadálymentesítése során a földszinten a használaton kívüli büfé alapterületét hasznosítjuk akadálymentes illemhely kialakítására, valamint az iskolaudvar megközelítéséhez rámpa kialakítását tervezzük. Az emeleti részek megközelítése a komplex akadálymentesítés miatt az épület külső homlokzatán lift beszerelésével valósul meg. Az emeleten a meglévő vizesblokkok átalakításával új, akadálymentes illemhely kialakítása lehetséges. Az elvégzendő felújítási munkák tartószerkezeteket nem érintenek.

 

3.4. Beszerezni kívánt eszköztípusok ismertetése, indoklása, hozzárendelése nevelési-oktatási tevékenységekhez, megoldandó problémákhoz.

 

Az épületekben a jelenlegi bútorzat és eszközpark teljesen elavult, nem ritkán 20 évesek az eszközök, amelyek nem segítik az egyéni képességek kibontakozását, a pedagógusnak nevelői munka során a személyiségfejlődés és kreativitás kibontakoztatását. Nem illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, nehezen mobilizálhatóak.

Az óvodai és iskolai csoportszobákba, tantermekbe, tornaterembe, udvarokra, kiegészítő helyiségekbe beszerezni kívánt eszközök ergonómikusak, könnyen mobilizálhatóak. A pályázati dokumentáció mellékleteként csatolásra kerültek bútorzatra, játszótéri eszközökre bekért részletes árajánlatok. A berendezési eszközök környezetbarát anyagokból készültek, CE jelöléssel ellátottak, a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelnek.

A jelenlegi konyha épületben a minden elvégzett felújítási, fenntartási munkák ellenére sem biztosítottak a hatósági előírások. A helységek padozatai megsüllyedtek, burkolatuk hiányos, a konyhai hulladék, ételmaradék tárolása, elszállítása nem szabályszerű. A vizes helyiségek, mosogatók kialakítása nem megfelelő. Jelenlegi épület nem rendelkezik semmilyen páraelszívóval, szellőzővel így a falakon lecsapódó pára miatt penészedés jelentkezik. Nem megoldott a szennyvízelhelyezés és a hulladék elszállítás.

A főzéshez szükséges eszközök több mint tíz évre kerültek beszerzésre, de ezek az eszközök is csak felújított állapotúak voltak. Az üzemeltetésük balesetveszélyes, és a gyakori karbantartás és felújítás miatt gazdaságtalan. A pályázati dokumentáció mellékleteként csatolásra kerültek a konyhai, ebédlői eszközökre bekért részletes árajánlatok. Az eszközök megfelelnek a minőségbiztosítás feltételeinek, a HACCP előírásainak. Az összes épületbe beszerzésre kerülnek a hallás és látássérültek épületen belüli tartózkodását elősegítő info-kommunikációs eszközök is.

 

3.7. Környezetbarát, energiatakarékos megoldások ismertetése, várható hatásuk bemutatása

 

Az építőanyagok kiválasztásánál a hagyományos technikai paraméterek mellett / szilárdság, páradiffúzió stb./ az ökológia új szempontjai is figyelembe vételre kerültek, mint a primer energiatartalom, a mérgezőanyag-tartalom, az elérhetőség, recilkulálhatóság a használat teljes ciklusa alatt. Az anyagok és szerkezetek életciklusaikat tekintve pozitív vagy negatív hatással vannak környezetünkre.

A Tisztább Építési Anyagok Munkacsoport nemzetközi adatbázisát felhasználva /Bau BioDataBank/ egy kétlépcsős kutatás keretében vizsgálatra kerültek a beépítésre kerülő építőanyagok és szerkezetek az alábbiak szerint: alkalmazási terület, rétegvastagság, élettartam, ökológiai alapadatok az előállítás, beépítés és használat, valamint a bontás és újrahasznosítás energiatartalma valamint a káros anyag kibocsátása alapján. Az előbbi szempontok alapján egy un. „ környezetvédelmi szám” /kv/ alakult ki: 3. kiemelten ajánlott anyagok és szerkezetek /fa, vályog, kő/; 2. kisebb hátrányai ellenére ajánlott anyagok és szerkezetek/ tégla, műanyag/;            1. jelentékeny hátrányai miatt nem ajánlott anyagok és szerkezetek/ acél/ kerülendő.

Amikor környezetbarát építőanyagokról és szerkezetekről beszélünk ezen szempontok és az épületek adottságainak, valamint a környezetbe való beilleszkedésük – vagy beilleszthetőségük – alapján kerültek kiválasztásra az anyagok.

Az óvoda és az iskola épület felújítása során – több szempontrendszer figyelembevételével- előnyt élveznek a kiemelten ajánlott, és a kisebb hátrányai ellenére ajánlott anyagok és szerkezetek. A felújításoknál ezért kerültek kiválasztásra a fa/3/- vagy műanyag /2/nyílászárók, az utólagos hőszigeteléseknél a polisztirol táblák /2/, a burkolatok felújításánál a kerámia lapok /2/ és a korszerű falazó elemek / 2/.

A pályázó energia tanúsítvány beszerzését tervezi a beruházás megvalósulása során, elsősorban a gépészet, fűtési és villamos rendszerek felújítása során. Az óvoda és iskolaépület felújításával jelentős energia megtakarítás érhető el, amelyről a számításokat az előzetes tervezői tanulmányterv tartalmazza és mellékletként csatolva lettek.

Az épületgépészeti felújításoknál és új építéseknél előnyben részesülnek az alábbi beépíthető energiatakarékosságot eredményező megoldások: önzáró csaptelepek beépítése; radiátorok egyedi szabályozhatósága; energiatakarékos kazánok beépítése.

Az elektromos felújításoknál: A legfontosabb elem a gyermekek közérzete, egészsége valamint az energiatakarékosság miatt a megfelelő világítótestek kiválasztása és megfelelő helyen történő elhelyezése.

A tervezés és felújítások során kialakításra kerültek olyan helyiségek, vagy önálló építmények, ahol az intézmények a szelektív hulladékgyűjtést meg tudják valósítani, és a gyermekek szemléletmódját ezáltal ráirányítják a környezet védelmére.

Másrészről a berendezési eszközök, bútorok, gépek beszerzésekor csak ergonómiailag megfelelő, környezetbarát anyagokból készült, CE jelöléssel ellátott, minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelő szállítóktól kért be árajánlatot az Önkormányzat, amely segíti az egyéni képességek kibontakozását és lehetőséget ad a pedagógusnak a személyiségfejlődést és kreativitást.

 

3.8. A fejlesztés teljes költségének, a fejlesztéssel érintett gyereklétszám arányának és a költséghatékonyság bemutatása

 

A beruházás tervezett időintervalluma: 2009.02.17.-2010.09.30. A teljes beruházás időtartalma, figyelembe véve az időjárási viszonyokat és az alapfokú oktatás időrendjéből eredő sajátosságokat várhatóan összesen 19,5 hónap. A pályázó Önkormányzat, már a tervezési szakaszban az összes előre láthatóan felmerülő költségre és tevékenységre árajánlatokat kért be, a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembe vételével. Elsősorban költséghatékonysági és hasonló projektekben szerzett tapasztalatok és referenciák figyelembe vételével, kerültek kiválasztásra a szállítók és szolgáltatók, akik a projektben lebonyolításában részt fognak venni. A pályázati anyag könnyebb kezelhetősége, az áttekinthetőség és a bírálat minél részletesebb dokumentációval történő elősegítése miatt, ezek az árajánlatok, szakmai önéletrajzok és referenciák mellékelten csatolásra kerültek a pályázati dokumentáció részeként. A tervezői költségbecslés, az eszközökre és az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra bekért árajánlatok alapján, a fejlesztés teljes költségének szerkezete és az ütemterve a következők szerint alakul a tervek szerint, az elszámolható költségek szerinti bontásban:

 

Tevékenységek: Bruttó (Ft)
Előkészítés 3564000
Az I. és II. forduló között felmerülő költségek 11 478 000,00
Óvoda és iskola épületének felújítása, Konyha és étkező építése, Akadálymentesítés, Tanösvény kialakítása, parkoló kialakítása 247 358 449,00
Eszközök beszerzése: bútorok, berendezési eszközök, akadály-mentesítéshez szükséges eszközök, konyhai gép, udvari játékok 40 944 599,00
Szolgáltatások 16 680 000,00
Beruházás összesen: 316 461 048,00
ÉAOP 4.1.1/2F Támogatás: 300 637 995,00
Önerő: 15 823 053,00

 

A felújítások és építés tervezett összegei arányosan az alapterületekhez viszonyítva eszközök és szolgáltatások költségei nélkül:

 

A beruházás nem jövedelemtermelő, a konkrét a településre és a régióra vonatkoztatható haszna nehezen mérhető. Az óvoda és iskolaépület felújításának, valamit az új konyhaépület és étterem építésének előnyei, közvetetten mérhetőek, elsősorban a gazdasági, költséghatékonysági, kulturális, egészségügyi vonatkozásban. A rendszeres szociális, energia és fenntartási kiadások jelentős csökkenésében jelentkezik a mérhető haszon és hatékonyság. Ez utóbbi kettő alátámasztására energia tanúsítvány is készült.

 

A szükséges önerő és az előfinanszírozás miatt esetlegesen felvételre kerülő hitelkeret a pályázó rendelkezésére áll, a projekt megvalósítása pénzügyi szempontból és a bevonásra kerülő szakember gárda felkészültségéből adódóan biztosított és költség hatékony. Az önkormányzat a támogatás megítélése esetén pályázni kíván az ÖTM önkormányzati saját erő kiegészítő támogatására, amely várhatóan a szükséges saját erő 50%-a lesz.

 

A fenntartás a működtetés sokkal gazdaságosabban, alacsonyabb fenntartási költségekkel lenne megoldható, mint a jelenlegi elavult, gazdaságtalan óvoda és konyha, valamit iskolaépület üzemeltetése. A felújított, és újonnan épített jól felszerelt épületek kedvező feltételeket teremtenének újabb képzések, rendezvények, bevezetésére, bővítve ezzel a helyben igénybe vehető szolgáltatások körét.

 

 1. Fenntarthatóság szempontjai

 

Az önkormányzat érdekelt abban, hogy a projekt eredményeként felújított, akadálymentesített új épületek kihasználtsága, többcélúsága, komplex használhatósága minél nagyobb fokú, kiterjedtebb és folyamatos legyen. Az Önkormányzat, mint fenntartó normatív támogatásból kívánja fenntartani az intézményt:

 

 • A projektben véghezvitt fejlesztések fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet a támogatás felhasználása után is biztosított normatív állami támogatás formájában.
 • Az intézmény vezetése a fenntartóval együttműködve biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi infrastruktúrát és tárgyi eszközöket.
 • A beruházás megvalósulása a biztonságos és egészséges élet feltételeit segíti elő, melyek fenntartását, az ehhez szükséges források biztosítását a széles társadalmi összefogás is biztosítja

 

A projekt minden fő pénzügyi mutatója fenntartható, az ökoszisztéma védelme biztosított a beruházás során.

 

A projekt a megvalósíthatósági tanulmány és a korábbi felmérések alapján, pénzügyileg és fenntarthatósági, működtetési szempontjából is megvalósítható, megalapozott. Az igény a településen élők és később a környező települések lakosságának bevonásával jelentős a teljesen felújított és berendezett, modern eszközökkel felszerelt épületekkel kapcsolatban.

 

A szükséges önerő és az előfinanszírozás miatt esetlegesen felvételre kerülő hitelkeret a pályázó rendelkezésére áll, a projekt megvalósítása pénzügyi szempontból és a bevonásra kerülő szakember gárda felkészültségéből, referenciáiból adódóan biztosított.

 

A fenntartás a működtetés sokkal gazdaságosabban, alacsonyabb fenntartási költségekkel lenne megoldható, mint a jelenlegi elavult, gazdaságtalan épületek üzemeltetése. A jól felszerelt épületek kedvező feltételeket teremtenének a kompetencia alapú képzés, tanfolyamok, rendezvények bevezetésére, bővítve ezzel a helyben igénybe vehető szolgáltatások körét.

 

Az épület kihasználtsága is várhatóan nagyobb lenne a modern infrastruktúra hatására, a javulna az oktatás, megelőzés színvonala. A komplex akadálymentesítés hatására olyan rétegek is igénybe tudnák venni a szolgáltatásokat, akik eddig ezt a fizikai és egyéb korlátozottság miatt nem tehették meg.

 

A szakmai fenntarthatóságot biztosítaná a kompetencia alapú képzés meghonosítása, amellyel egy időben folyamatosan történne a pedagógusok továbbképzése.

 

Az Önkormányzat alapfeladatához kapcsolódó működtetés a garancia a megvalósulásra és a hosszabb távú életképességre. A beruházás biztosítaná, hogy a településen élők egy helyben, magas színvonalon vegyék igénybe a megfelelő alapfokú oktatási szolgáltatásokat, amellyel egy évtizedes probléma oldódna meg.

 

A projekt eredményeképpen növekedne a község népességmegtartó képessége, javulna a helyi közszolgáltatások színvonala a településen élő összes lakos, a nők és a fogyatékkal élők vonatkozásában is. A beruházás társadalmi, gazdasági szempontból kifejezetten indokolt, már a tervezés és a munkálatok során betartásra kerülnek a hatályos környezetvédelmi előírások.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

konyha1OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

iskola4 iskola3 iskola2 iskola1

1_PDFsam_prospektusapagy
2_PDFsam_prospektusapagy
3_PDFsam_prospektusapagy
4_PDFsam_prospektusapagy
5_PDFsam_prospektusapagy
6_PDFsam_prospektusapagy
7_PDFsam_prospektusapagy

About the author:

Itt tehet megjegyzést

kettő × 1 =

Back to Top